Všeobecné obchodní podmínky společnosti HENNLICH s.r.o.

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1.    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ), smluvní závazkové vztahy ve věcech dodávek zboží a služeb (dále jen Smlouva) vzniklé mezi společností HENNLICH s r.o. jako prodávajícím nebo výrobcem (dále jen Prodávající) a Kupujícím. Smluvní strany mohou změnit, vyloučit či doplnit ustanovení těchto všeobecných podmínek pouze písemnou dohodou smluvních stran.
1.2.    Odchylná ujednání smluvních stran ve Smlouvě mají přednost před těmito VOP.


2.    VZNIK SMLOUVY


2.1.    Prodávající na základě poptávky Kupujícího učiní nabídku, písemný návrh na uzavření kupní smlouvy s platností, pokud není ujednáno jinak, 2 měsíce.
2.2.    Smlouva je platně uzavřena tehdy, pokud Kupující nabídku Prodávajícího v uvedené lhůtě akceptuje ve formě Objednávky, byť s nepatrnou změnou ve smyslu ustanovení § 1740 odst.3 OZ.
2.3.    Veškeré dodatky, výhrady, omezení či jiné změny obsažené v Objednávce oproti nabídce, vyjma těch, která podstatným způsobem nemění podmínky nabídky, se považují za odmítnutí návrhu na uzavření smlouvy a zároveň za nový návrh. Smlouva je pak uzavřena potvrzením objednávky za strany Prodávajícího.
2.4.    Není-li sjednáno něco jiného, bude Kupujícímu plněno dle dodací parity EXW INCOTERMS 2010.


3.    KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY


3.1.    Kupní cena za Předmět plnění je sjednána ve Smlouvě a pokud není sjednáno něco jiného nezahrnuje balné, dopravné na místo určení, DPH v zákonné výši.
3.2.    Kupující se zavazuje provést úhradu kupní ceny na základě faktury, kterou Prodávající vystaví ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 30 dní, pokud není dohodnuta jiná a k její úhradě dojde připsáním příslušné částky na účet Prodávajícího.
3.3.    V případě prodlení Kupujícího s úhradou splatné faktury o více než 5 dní vzniká Prodávajícímu právo další sjednané dodávky pozastavit do doby úhrady všech dlužných plateb a právo požadovat platby za další dodávky předem či v hotovosti při dodání Předmětu plnění, aniž by se sám ocitl v prodlení se splněním svých závazků.
3.4.    Prodávající je oprávněn započíst své veškeré splatné pohledávky za Kupujícím bez omezení a rovněž tak je oprávněn bez omezení postoupit jakoukoliv pohledávku za Kupujícím na třetí osobu.
3.5    Minimální celková cena zboží dle jedné objednávky je 200,- Kč. Pro speciální výrobky platí případně i jiné minimální ceny uvedené v nabídce.


4.    MÍSTO DODÁNÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY 


4.1.    Místem dodání Předmětu plnění je sídlo Prodávajícího, pokud není dohodnuto jinak. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho převzetí.
4.2.    Kupující se zavazuje na základě Smlouvy Předmět plnění převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu kupní cenu. Kupující je povinen provést řádnou přejímku a prohlídku Předmětu plnění neprodleně poté, jakmile je mu umožněno s ním nakládat.
4.3.    Termín dodání Předmětu plnění je možno změnit jen na základě dohody obou smluvních stran.


5.    VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA


Předmět plnění zůstává až do doby jeho úplného zaplacení ve vlastnictví prodávajícího.


6.    PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ


6.1.    Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na jakost Předmětu plnění, jestliže není předmětem koupě obrátkové či rychle opotřebovatelné zboží, v délce 12 měsíců, pokud není Smlouvou stanoveno jinak.
6.2.    Kupující má povinnost zboží neprodleně po dodání prohlédnout, zda nemá vady. Zjištěné vady oznámí Prodávajícímu neprodleně a dříve než zboží případně namontuje. Povinnost neprodleně reklamovat platí také při dalším zjištění skrytých vad.
6.3.    Písemné oznámení vad musí zejména obsahovat druh zboží, datum dodání, datum zjištění vady, prostředí, v němž bylo zboží užíváno a podrobný popis druhu a rozsahu vady.
6.4.    Prodávající neodpovídá za vady Předmětu plnění, které vznikly:
a)    jeho nesprávným použitím, použitím v podmínkách, pro něž nebyl Předmět plnění navržen, nebo použitím za jiným účelem, než byl uveden ve smlouvě,
b)    nedodržením pokynů uvedených v návodech na obsluhu a údržbu,
c)    nadměrným opotřebením,
d)    chybnou montáži Kupujícím, nebo třetí osobou, neodbornou manipulací, hrubým zacházením, nevhodným skladováním,
e)    použitím nevhodných materiálů a použití v nevhodném prostředí,
f)    změnou Předmětu plnění, kterou Prodávající neschválil, zejména zabudováním cizích součástek,
g)    vadou projektu Kupujícího či stavební připraveností a chybným zadáním Kupujícího.
6.6.    Prodávající se zavazuje, že po oznámení vady Kupujícím do 3 pracovních dnů písmeně potvrdí jeho přijetí a projedná s Kupujícím zároveň způsob a termíny vyřízení jeho práv z titulu odpovědnosti za vady či záruky.
6.7.    Pokud bude reklamace oprávněná, je Kupující oprávněn požadovat dodání bezvadného Předmětu plnění, bezplatné odstranění vady či slevu z kupní ceny.
6.8.    Další nároky Kupujícího svědčící mu z titulu vad Předmětu plnění dle obecně závazných právních předpisů nejsou tímto dotčeny.


7.    SMLUVNÍ POKUTY


7.1.    Při prodlení Kupujícího s úhradou faktury (i zálohové), je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
7.2.    Při prodlení Prodávajícího s dodáním Předmětu plnění, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z jeho ceny za každý započatý den prodlení.


8.    ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


8.1.    Od Smlouvy je možné odstoupit pouze v případech, stanoví-li tak zákon nebo ujednají-li si to Smluvní strany ve Smlouvě. Účinky odstoupení od Smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení doručeno druhé Smluvní straně.


9.    OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ


9.1.    Smluvní strany berou na vědomí, že údaje nebo sdělení, kterými se při sjednávání a plnění Smlouvy seznámily, jsou důvěrné a mohou rovněž být předmětem obchodního tajemství některé ze Smluvních stran dle ustanovení § 504 OZ, a mají proto zůstat utajeny.
9.2.    Veškeré návrhy aplikací, plány, výkresy, vzorky a jiné podklady, které si Prodávající s Kupujícím vzájemně poskytnou, budou odpovídajícím způsobem chráněny a nesmí být poskytovány bez souhlasu poskytovatele třetím osobám.


10.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


10.1.    Smluvní ujednání mezi stranami se řídí českým právním řádem, zejména Občanským zákoníkem, zák.č. 89/2012 Sb.
10.2.    Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu bude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Smluvní strany se zavazují jednat dle zásad poctivého obchodního styku a dodržovat platné právní předpisy.
10.3.    Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1. 2019 a v plném rozsahu nahrazují dosavadní Všeobecné obchodní podmínky.