Obchodní podmínky

Všeobecné dodací a platební podmínky o. z. Lin-tech, HENNLICH s.r.o. (dále VDPP)

1. Souhlas s prodejními a dodacími podmínkami

Tyto VDPP platí pro všechny smluvní vztahy mezi společností Hennlich s.r.o. jako Prodávajícím a Kupujícím, který je právnickou či fyzickou osobou. Vystavením a zasláním své objednávky či převzetím dodávky Kupující bezvýhradně souhlasí s těmito podmínkami. Ostatní podmínky (jako např. nákupní podmínky Kupujícího) se nepoužijí, pokud není mezi stranami výslovně dohodnuto jinak. Strany mohou vyloučit, změnit či doplnit některá ustanovení těchto podmínek pouze písemnou dohodou obou stran s tím, že ostatní ustanovení těchto podmínek zůstávají nadále v platnosti.

2. Nabídka a uzavření smlouvy

2.1. Prodávající na základě poptávky Kupujícího učiní Kupujícímu nabídku. Platnost nabídky je 2 měsíce, pokud není dohodnuto jinak.
2.2. Nabídky Prodávajícího jsou nezávazné. Smlouva je platně uzavřena tehdy, pokud Kupující objedná na základě nabídky Prodávajícího a obdrží od Prodávajícího písemné potvrzení této objednávky (tzv. potvrzení zakázky). Objednávky Kupujícího vždy vyžadují následně písemné potvrzení zakázky ze strany Prodávajícího, které může být provedeno po zaslání objednávky Kupujícího nebo při dodávce zboží.

3. Ceny a způsob platby

3.1. Veškeré ceny Prodávajícího jsou uvedené v Kč (případně EUR), bez DPH. Dodávka se uskutečňuje z provozovny Prodávajícího v Litoměřicích, výjimečně přímo z partnerského výrobního závodu. V případě, že Kupující požaduje odeslání zboží, lze způsob přepravy zvolit výběrem z nabídky služeb Prodávajícího poštou, po železnici, využitím služeb přepravců nebo podle specifického přání Kupujícího. Kupující je v takovém případě povinen uhradit Prodávajícímu náklady za přepravné a balné, které budou účtovány za smluvní cenu uvedenou v nabídce. Náklady za expresní dodávku, pojištění a ostatní činnosti provedené na přání Kupujícího se vypočítají podle skutečně vynaložených nákladů. Minimální cena za balné a dopravné je 150,- Kč.
3.2. Platební, dodací a ostatní obchodní podmínky jsou uvedeny v nabídce.
3.3. Při prodlení Kupujícího s úhradou faktury (i zálohové), které začíná dnem následujícím po dni její splatnosti, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3.4. Prodávající nemůže být v prodlení s dodávkou zboží, je-li v prodlení s úhradou faktur Kupující. Proto v případě prodlení Kupujícího s úhradou splatných faktur má Prodávající právo další sjednané dodávky zboží do doby úhrady všech dlužných plateb pozastavit a za další dodávky požadovat platby předem či v hotovosti při dodání zboží. Faktura se považuje za uhrazenou momentem připsání celé fakturační částky na účet Prodávajícího.
3.5. Prodávající má právo na úpravu ceny zboží v tom případě, pokud by došlo v době mezi vystavením nabídky a doručením objednávky Kupujícího ke změně kursu Kč / EUR o více než 5%.
3.6. Zadržení plateb nebo započtení pohledávek ze strany Kupujícího není dovoleno, pokud není dohodnuto jinak.

4. Místo plnění, dodávka, nebezpečí škody

4.1. Místem dodání zboží je sídlo Prodávajícího v Litoměřicích, pokud není dohodnuto jinak. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí v sídle Prodávajícího, v případě odeslání zboží Prodávajícím pak okamžikem předání zboží prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího.
4.2. V případě, že přepravu zboží zajišťuje Kupující, nese riziko za přepravu okamžikem předání zboží v provozovně v Litoměřicích (nebo ze závodu přímého odeslání) a to bez ohledu na typ přepravy a eventuelního převzetí nákladů na přepravu.
4.3. Dodací lhůta začíná běžet až po splnění povinnosti Kupujícího, např. po obdržení kompletního technického ujasnění od Kupujícího a po přijetí dokladů o schválení pro výrobu od Kupujícího a po eventuelním přijetí dohodnutých zálohových plateb.
4.4. Dodací lhůta je považována za dodrženou tehdy, pokud v jejím průběhu bylo zboží odesláno, nebo pokud bylo v jejím průběhu oznámeno, že je zboží připraveno k vyzvednutí.
4.5. Prodávající je oprávněn k částečným dodávkám zboží. Dodací lhůty se prodlužují v případě neočekávaných Prodávajícím nezaviněných skutečností, jako např. neočekávané zásahy vyšší moci, stávky a další překážky, které se nedají Prodávajícím ovlivnit.

5. Právo na ochranu duševního vlastnictví

5.1. Na návrhy aplikací, plány, výkresy a jiné podklady, které Prodávající poskytne Kupujícímu v nabídce a během uzavírání či plnění smlouvy, si vyhrazuje Prodávající majetková a autorská práva. Tyto dokumenty mohou být poskytnuty třetím osobám nebo použity pro jiné účely pouze s písemným souhlasem Prodávajícího. Na žádost Prodávajícího musí být podklady okamžitě vráceny.
5.2. U produktů, které vyrobí Prodávající podle výkresů, vzorků nebo jiných podkladů, které  Kupující předložil, přebírá  Kupující rizika za porušování ochranných práv třetích osob.
5.3. Strany dále prohlašují informace, které jsou jim poskytnuty druhou stranou v rámci uzavírání smlouvy a jejího plnění za důvěrné, a zavazují se zachovávat o nich mlčenlivost vůči třetím osobám.

6. Výhrada vlastnictví

6.1. Všechno dodané zboží až do doby jeho úplného zaplacení zůstává ve vlastnictví společnosti HENNLICH s.r.o.
6.2. V případě, že Kupující bude v prodlení s placením kupní ceny zboží, je Prodávající oprávněn požadovat vydání tohoto zboží.

7. Odpovědnost za vady, postup při odstraňování vad

7.1. Kupující má povinnost zboží ihned prohlédnout, jestli neobsahuje případné vady. Zjištěné vady oznámí Prodávajícímu co nejdříve, tzn. nejpozději do 5 dnů od převzetí zboží a to písemně s přesným popisem vad (případně fotodokumentaci) a to ještě před tím, než zboží namontuje. Tato neodkladná oznamovací povinnost platí také při pozdějším odhalení skrytých vad (do 5 dnů od zjištění).
7.2. Oznámení vad musí zejména obsahovat druh zboží, datum dodání, datum zjištění vady, prostředí, v němž bylo zboží užíváno a popis druhu a rozsahu vady.
7.3. Pokud se objeví vady na zboží,  je Kupující povinen Prodávajícímu umožnit na místě posouzení vady a v případě sporu o existenci či příčině vady nechat vypracovat na přání Prodávajícího nezávislý znalecký posudek.
7.4. Prodávající uznané vady odstraní podle své volby ve lhůtě přiměřené rozsahu a povaze vady - např.   opravou, dodáním náhradního zboží, slevou z kupní ceny či výměnou.
7.5. Náhradní zboží či vyměňované součástky zůstávají ve vlastnictví Prodávajícího spolu se zbožím do té doby, dokud nedojde k úplnému zaplacení kupní ceny Kupujícím.
7.6. Údaje uvedené v nabídkách nebo prospektech Prodávajícího, které slouží k výkonu předmětu plnění, účelu použití nebo k dodávce, atd. (např. rozměry, hmotnosti, funkční hodnoty, …), jsou pouze popisy nebo charakteristiky a neslouží jako záruka vlastností daného předmětu. Kupující  je povinen Prodávajícího nejpozději při objednání zboží  informovat o veškerých údajích uvedených v nabídce, se kterými nesouhlasí. Nabídky se zpracovávají na základě  těch dat, která Kupující  předloží. Pokud jsou údaje uvedené Kupujícím nesprávné a Kupující pak uplatňuje údajné vady zboží vzniklé výhradně na základě špatných údajů, vadu event. reklamaci Prodávající neuzná. Za takovéto vady Prodávající neodpovídá.
7.7. Produkty Prodávajícího, zejména plastové díly a celky, hydraulická těsnění apod.,podléhají během výroby a před odesláním pečlivé kontrole. Nepatrné odchylky od vzorků nebo dřívějších dodávek nebo jiných dat nejsou důvodem pro reklamaci nebo pro plnění v rámci odpovědnosti za vady, pokud tyto nemají značný vliv na předpokládanou funkčnost dohodnutou ve smlouvě. Technické změny provádí Prodávající  ve prospěch svých zákazníků.
Prodávající neodpovídá za vady uvedené níže v těch případech, kdy došlo k:
• nesprávnému nebo jinému použití zboží než bylo uvedeno ve smlouvě, použití v podmínkách, pro než nebylo zboží navrženo
• nedodržení pokynů uvedených v návodech na obsluhu  a údržbu zařízení (zboží)
• nadměrnému opotřebení nebo pokud souvisí provozní a výrobní podmínky s opotřebením; opotřebitelné zboží
• chybné montáži zákazníkem (Kupujícím), nebo třetí osobou, neodborné manipulaci, hrubému nepřiměřenému zacházení
• použití nevhodných materiálů
• ke změně předmětu dodávky, který Prodávající neschválil, zejména zabudováním cizích součástek
• chybným stavebním předpokladům a přípravné práci
• nesprávné údržbě či zanedbání odstranění předešlých škod a vad a nebo k neodborné opravě.

8. Montáž
Pokud bude  montáž dle ujednání stran realizovat Prodávající, budou sjednány vlastní podmínky montáže a to v písemné podobě.

9. Příslušnost soudu a rozhodné právo
9.1. Případné spory mezi stranami se zavazují účastníci řešit nejdříve smírnou cestou, v případě, že nebude dosaženo dohody, rozhodne věc věcně a místně příslušný soud.
9.2. Ujednání mezi stranami se řídí  českým právním řádem, zejména obchodním zákoníkem.

10Pokud bude některé ustanovení těchto obchodních a dodacích podmínek zcela nebo částečně neplatné, ostatní ustanovení zůstávají v plné platnosti.


za o. z. Lin-tech, HENNLICH s.r.o.

Jaroslav Hospodka
vedoucí o. z. Lin-tech


v1, 2012-05